Καταστατικό


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
της ΕΝΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΕΛΜΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
(Τίτλος έδρα σκοπός μέσα)

Άρθρο 1
Ιδρύεται Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης με την επωνυμία «Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Λέσβου» με έδρα τη Μυτιλήνη.
Άρθρο 2
Σκοπός της Ένωσης είναι:
α) Η πνευματική, κοινωνική. επιστημονική και υλική εξύψωση των μελών της.
β) Η προάσπιση και προαγωγή των επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων του κλάδου.
β) Η συμβολή της στην επίλυση των εκπαιδευτικών προβλημάτων της χώρας και η βελτίωση της όλης Παιδείας του Ελληνικού λαού.
δ) Η σφυρηλάτηση της ενότητας και αλληλεγγύης ανάμεσα στα μέλη της.
ε) Η προώθηση της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων και των εργαζομένων γενικότερα.
στ) Η προώθηση και προάσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών και η προάσπιση των δημοκρατικών θεσμών, της Εθνικής Ανεξαρτησίας και της Ειρήνης.
ζ) Η έκφραση γνώμης για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, καθώς και η συμμετοχή της στις κοινές προσπάθειες για την αντιμετώπισή τους.
Άρθρο 3
Για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών η ΕΛΜΕ μεταχειρίζεται τα ακόλουθα μέσα:
α) Συμμετέχει ως ενεργό μέλος στην ΟΛΜΕ (Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης) και συνεργάζεται με κάθε νόμιμη Οργάνωση που επιδιώκει τη βελτίωση της Εκπαίδευσης και την ανύψωση του μορφωτικού επιπέδου του ελληνικού λαού.
β) Διαφωτίζει με κάθε πρόσφορο μέσο την κοινή γνώμη και τους αρμόδιους παράγοντες για την κοινωνική και εθνική σημασία της αποστολής των εκπαιδευτικών της Μέσης Εκπαίδευσης και για εκπαίδευση ζητήματα.
γ) Πραγματοποιεί εκδηλώσεις εθνικού, πολιτιστικού, παιδαγωγικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου με συγκεντρώσεις, αντιστάσεις, διαλέξεις, συνέδρια. περιοδείες, εκδρομές κ.λπ..
ε) Δημιουργεί πνευματική εστία με βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο, εντευκτήριο, αίθουσα εκθέσεων κ.λπ.. Εκδίδει έντυπο με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση κανονισμό που εγκρίνεται από Γενική Συνέλευση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
(Πόροι)

Άρθρο 4
1. Οι πόροι της Ένωσης διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. Τακτικοί είναι η ετήσια συνδρομή των μονών της, που το ύψος της καθορίζει η Γενική Συνέλευση, έκτακτοι κάθε έσοδο από έκτακτες εισφορές. Δωρεές, κληροδοσίες και περισσεύματα από γιορτές, παραστάσεις, εκδρομές κ.λπ..
2. Κληροδοσίες από δωρεές υπό όρους γίνονται δεκτές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και εφόσον δεν γίνονται με όρους που δεσμεύουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τους καταστατικούς σκοπούς της Ένωσης.
3. Τα έσοδα της ΕΛΜΕ διατίθενται:
α) Για έξοδα λειτουργίας Γραφείου,
β) Για μισθούς υπαλληλικού προσωπικού,
γ) Για την έκδοση περιοδικού και εκτύπωση κάθε είδους διαφωτιστικού και ενημερωτικού εντύπου,
δ) Για έξοδα κινήσεως και παραστάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου,
ε) Για πληρωμή της ετήσιος συνδρομής των μελών της στην ΟΛΜΕ στο ύψος που ορίζει η Γεν. Συνέλευση της Ομοσπονδίας και μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπει το Καταστατικό της ΟΛΜΕ,  
στ) Για οικονομική βοήθεια σε συναδέλφους που αντιμετωπίζουν έκτακτες οικονομικές ανάγκες ύστερα από έγκριση του Δ.Σ. και
ζ) Για κάθε άλλη ανάγκη της ΕΛΜΕ που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
(Μέλη)
Άρθρο 5
1. Τα μέλη της Ένωσης διακρίνονται σε κανονικά και επίτιμα. Κανονικά μέλη μπορούν να γίνουν:
α) Όσοι Εκπαιδευτικοί Λειτουργοί υπηρετούν στα Σχολεία Μ.Ε. και στα Γραφεία των Γεν. Επιθεωρήσεων Μ.Ε. (ΓΕΜΕ).
β) Οι καθηγητές της εκκλησιαστικής Εκπ/σης και
γ) Οι καθηγητές των ισότιμων Σχολείων προς τα Δημόσια, που εδρεύουν μέσα στη Γεωγραφική Περιοχή της ΕΛΜΕ.
2. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση Γεν. Συνέλευσης Εκπαιδευτικοί Λειτουργοί που πρόσφεραν εξαιρετική εκπαιδευτική ή πνευματική ή συνδικαλιστική δράση. με θετικό αντίκτυπο στην πραγματοποίηση των σκοπών της Ένωσης και του εκπ/κού Συνδικαλισμού γενικότερα και που έχουν αποχωρήσει από την Υπηρεσία.
Άρθρο 6
Η εγγραφή των κανονικών μελών είναι αυτοδίκαιη και γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου όπου αναφέρεται ότι αποδέχεται το Καταστατικό και με την καταβολή της ετήσιας συνδρομής τους έτους της εγγραφής.
Άρθρο 7
1. Τα κανονικά μέλη της Ένωσης έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις τακτικές και έκτακτες Γεν. Συνελεύσεις. να παίρνουν το λόγο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και να εκθέτουν την άποψή τους σχετικά με τα θέματα της Ημερήσιος Διάταξης. Επίσης δικαιούνται να ασκούν τα εκλογικά τους δικαιώματα (εκλέγειν και εκλέγεσθαι) και να ψηφίζουν κάθε φορά που γίνεται ψηφοφορία για τη λήψη αποφάσεων.
2. Τα επίτιμα μέλη έχουν δικαίωμα λόγου στις Γ.Σ. μόνο μετά από απόφαση της Γ.Σ.
3. Οφείλουν να εξοφλούν έγκαιρα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση, καταβάλλοντας μέχρι τέλους Δεκεμβρίου την ετήσια συνδρομή τους. Μόνο μετά την εξόφληση των οικονομικών υποχρεώσεων μπορεί ένα μέλος να ασκεί τα δικαιώματα που του παρέχει το καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
(Προβλεπόμενες ποινές)

Άρθρο 8
1. Γραπτή επίπληξη ύστερα από κλήση του μέλους σε γραπτή απολογία.
2. Διαγραφή μέλους μπορεί να γίνει με έγγραφη πρόταση του Δ.Σ. ή του % των μελών προς τη Γ.Σ.. η οποία και αποφασίζει για τη διαγραφή με πλειοψηφία των % των παρόντων μελών ορίζοντας συγχρόνως και τη διάρκεια της διαγραφής. Πρόταση για διαγραφή μέλους μπορεί να στηριχθεί μόνο:
α) Όταν μέλος βεβαιωμένα αντιτίθεται στους σκοπούς της Ένωσης ή αντιδρά στην υλοποίηση αποφάσεων της Γ.Σ.
β) Όταν συστηματικά παραβαίνει τις διατάξεις του Καταστατικού της Ένωσης ή παρακωλύει τη λειτουργία της.
3. Η απόφαση για τη διαγραφή μέλους δεν μπορεί να ληφθεί από τη Γ.Σ. αν προηγούμενα δεν έχει δοθεί η ευκαιρία στο υπόλογο μέλος να απολογηθεί και να αντικρούσει τις κατηγορίες σε βάρος του.
4. Αν το υπόλογο μέλος δεν προσέλθει μέσα σε τακτή προθεσμία για απολογία και εξηγήσεις, τότε μπορεί η Γ.Σ. να πάρει απόφαση.
Άρθρο 9
Το μέλος που διαγράφηκε μπορεί με αίτησή του να ζητήσει από τη Γ.Σ. την επανεγγραφή του στην Ένωση μετά την πάροδο του χρόνου της διαγραφής του.
Άρθρο 10
Διαγράφονται με απόφαση του Δ.Σ. όσα μέλη μετατίθενται ή αποσπώνται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός διδακτικού έτους σε Σχολεία έξω από την περιοχή της ΕΛΜΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
(Διοίκηση, Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο)

Άρθρο 11
Την ΕΛΜΕ διοικεί Διοικητικό Συμβούλιο από 7 μέλη που εκλέγεται από τη Γ.Σ. για ετήσια θητεία. Το Δ.Σ. απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Οργανωτικό Γραμματέα, Ταμία και τα Μέλη.
Άρθρο 12
Μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται Εκπ/κοί Λειτουργοί Μ.Ε. που αποτελούν τακτικά μέλη της Ένωσης. Αποκλείονται από το Δ.Σ. Εκπ/κοι Λειτουργοί:
α) Εφόσον είναι εκδότες ή διευθυντές εφημερίδας ή περιοδικού.
β) Εφόσον έχουν αποσπαστεί με αίτησή τους εκτός της περιοχής της ΕΛΜΕ για ένα διδακτικό έτος.
Άρθρο 13
Η συγκρότηση σε σώμα γίνεται με μυστική ψηφοφορία στην πρώτη συνεδρίαση που συγκαλεί για αυτά τα σκοπό ο σύμβουλος που πλειοψήφησε το αργότερο μέσα σε 8 μέρες μετά τις αρχαιρεσίες.
Μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. γίνεται η παράδοση του Αρχείου της Διοικήσεως από το προηγούμενο Δ.Σ. το αργότερο μέσα σε 5 μέρες με σύνταξη ειδικής πράξης των δύο Δ.Σ. και ειδικού πρωτοκόλλου για την παράδοση του.
Άρθρο 14
1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά δύο φορές το μήνα και έκτακτα όταν κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους τρία τουλάχιστον μέλη του. Αν ο Πρόεδρος αρνηθεί ή αναβάλει την έκτακτη σύγκλησή του περισσότερο από 5 μέρες. τότε καλούν σε συνεδρίαση το Δ.Σ. τα μέλη που υπόγραψαν τη σχετική αίτηση.
2. Την Ημερήσια Διάταξη καταρτίζει ο Πρόεδρος σε συνεργασία με το Γεν. Γραμματέα, αφού λάβουν υπόψη τους τις απόψεις των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. και την ανακοινώνει μαζί με την πρόσκληση στα μέλη του Δ.Σ. τουλάχιστον δύο μέρες πριν από τη συζήτηση. Όταν πρόκειται για μια έκτακτη συνεδρίαση τα θέματα αναγράφονται απαραίτητα στην αίτηση των μελών από τον Πρόεδρο. όπως και τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης ή απευθείας από τα μέλη που υπογράφουν την αίτηση για συνεδρίαση σε περίπτωση που αρνείται ο Πρόεδρος να καλέσει σε συνεδρίαση το Δ.Σ..
Για την έκτακτη συνεδρίαση δεν είναι αναγκαία η διήμερη προειδοποίηση.
3. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, αν παραβρίσκονται τουλάχιστον 4 από τα μέλη του και οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
Η ώρα και η μέρα των τακτικών συνεδριάσεων ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ..
Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει από τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις ή πέντε συνολικά ή δώδεκα συνολικά τακτικές και έκτακτες αδικαιολόγητα, αντικαθίσταται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος του ψηφοδελτίου του. Σε περίπτωση μεμονωμένου υποψήφιου ή συνδυασμού που δεν έχει συμπληρωματικούς, η αναπλήρωση γίνεται από το ψηφοδέλτιο που πλειοψήφησε.
Σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τακτικές ή έκτακτες τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται το αργότερο πριν από την επόμενη συνεδρίαση. που δεν πραγματοποιείται, αν δεν υπογραφούν τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης.
Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές, εκτός αν κρίνει διαφορετικά το Δ.Σ..
Άρθρο 15
Το Δ.Σ. στην άσκηση της Διοίκησης έχει τις ακόλουθες συλλογικές υποχρεώσεις, καθήκοντα και αρμοδιότητες. 
1. Προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια που συμβάλλει στην πραγματοποίηση των καταστατικών σκοπών της Ένωσης.
2. Εκτελεί τις αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων.
3. Παρακολουθεί όλα τα θέματα που αφορούν τον κλάδο γενικότερα και ειδικότερα της Περιοχής και ενημερώνει σχετικά τα μέλη.
4. Συγκροτεί Επιτροπές Μελέτης διαφόρων θεμάτων με συμμετοχή ενός μέλους του Δ.Σ.
5. …………………
6. Αποφασίζει και πραγματοποιεί συγκεντρώσεις Καθηγητών, Γονέων και Πολιτών στην Περιφέρεια της Ένωσης.
7. Κινητοποιεί τα μέλη σε περιόδους αγωνιστικών διεκδικήσεων του κλάδου.
8. Καλεί τους αντιπροσώπους των Σχολείων για συνεργασία και ενημέρωση περιοδικά.
9. Συνεργάζεται με άλλους Συλλόγους της Περιοχής για προβλήματα κοινού ενδιαφέροντος.
10. Συντάσσει και υποβάλλει στη Γ.Σ. την έκθεση των πεπραγμένων, τον οικονομικό ισολογισμό και απολογισμό της θητείας του, καθώς και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς.
11. Λογοδοτεί για την άσκηση της διοίκησης στην ετήσια Γ.Σ..
12. Γενικά αποφασίζει και προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για κάθε θέμα που αφορά τα συμφέροντα του Κλάδου.
Άρθρο 16
1. Τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. μπορούν να λαμβάνουν έξοδα κινήσεως και παραστάσεως, που καθορίζονται από το Δ.Σ. με ειδική απόφαση. Η απαιτούμενη πίστωση εγγράφεται στον προϋπολογισμό και εγκρίνεται από τη Γ.Σ..
2. Καμιά άλλη αμοιβή ή αποζημίωση δεν παίρνει μέλος του Δ.Σ. για απασχόληση ή εργασία του στην ΕΛΜΕ ή για την ΕΛΜΕ. Ούτε επιτρέπεται να συνάπτει με την Ένωση οποιαδήποτε σύμβαση με την οποία μπορεί να πάρει αμοιβή.
Άρθρο 17
1. Τακτικό μέλος του Δ.Σ. δεν συγχωρείται:
α) Να παραβαίνει τις διατάξεις του καταστατικού της ΕΛΜΕ.
β) Να ενεργεί αντίθετα από τις αποφάσεις των Γ.Σ. του Κλάδου.
γ) Να προβαίνει ενσυνείδητα σε πράξεις που αποβλέπουν ή απολήγουν στην αναστολή, περιορισμό, εξουδετέρωση ή ματαίωση των σκοπών και επιδιώξεων της ΕΛΜΕ.
δ) Να απέχει αδικαιολόγητα από 3 συνεχείς ή 5 συνολικά τακτικές ή 12 συνολικά τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις.
ε) Να αντιστρατεύεται τις αποφασισμένες ενέργειες του Δ.Σ., έστω και αν μειοψήφησε στις σχετικές αποφάσεις.
2. Κάθε μια από τις προηγούμενες παραβάσεις αποτελεί λόγο μέχρι κι εκπτώσεως του υπαιτίου από τη θέση του τακτικού μέλους του Δ.Σ..
3. Μετά την έγγραφη, ενυπόγραφη καταγγελία από μέλος της ΕΛΜΕ εναντίον μέλους του Δ.Σ. γιατί υπέπεσε σε παραβάσεις του εδαφ. 1 του άρθρου αυτού, ο Πρόεδρος κοινοποιεί την καταγγελία στο υπόλογο μέλος και το καλεί έγγραφα να απαντήσει στις κατηγορίες σε ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. με μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης την εκδίκαση της καταγγελίας.
4. Αν από την εξέταση διαπιστωθεί ότι οι κατηγορίες είναι πραγματικές, το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία απαγγέλλει σε ειδικό πρακτικό θεμελιωμένη την κατηγορία.
5. Οι ποινές που μπορεί να επιβληθούν είναι:
α) Επίπληξη έγγραφη.
β) Προσωρινή διαγραφή από το Δ.Σ. από 1 - 3 μήνες.
γ) Οριστική διαγραφή από μέλος του Δ.Σ..
6. Τακτικό μέλος του Δ.Σ. που περιλαμβάνεται στον πίνακα προαγωγών για το βαθμό του Επιθεωρητή εκπίπτει από μέλος του Δ.Σ..
Άρθρο 18
1. α) Σε περίπτωση που ένα μέλος του Δ.Σ. πεθάνει, μετατεθεί, παραιτηθεί ή εκπέσει ή διαγραφεί οριστικά, αναπληρώνεται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος του αντίστοιχου ψηφοδελτίου. Σε περίπτωση μεμονωμένου υποψήφιου ή συνδυασμού που δεν έχει αναπληρωματικούς, η αναπλήρωση γίνεται από το ψηφοδέλτιο που πλειοψήφησε.
β) Σε περίπτωση που παραιτηθούν μέλη ενός ή περισσοτέρων συνδυασμών και δεν υπάρχουν αναπληρωματικά ή τα υπάρχοντα αρνούνται την αναπλήρωση, τότε αυτή γίνεται από τους αναπληρωματικούς των άλλων συνδυασμών ανάλογα με τη δύναμή τους σε έδρες.
2. Μετά από κάθε αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ.. εκτός από τα μέλη του Προεδρείου, που αποχωρεί από αυτά για οποιοδήποτε λόγο, γίνεται ανασυγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα με μυστική ψηφοφορία, εκτός από το Προεδρείο (Πρόεδρος. Αντιπρόεδρος, Γεν. Γραμματέας).
3. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αποχωρεί μέλος του Προεδρείου, εκτός του Προέδρου, γίνεται ανασύνθεση με μυστική ψηφοφορία σε όλες τις θέσεις εκτός του Προέδρου. Αν αποχωρήσει ο Πρόεδρος, τότε γίνεται γενική ανασύνθεση.
4. Η διαδικασία ανασύνθεσης των εδαφ. 2 και 3 εφαρμόζεται και στην περίπτωση που
α) οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. παραιτείται από το αξίωμα του, όχι όμως κι από τη θέση του στο Δ.Σ. και
β) Όταν η πλειοψηφία του Δ.Σ. ζητήσει έγγραφα και με γνώμονα το συμφέρον του Κλάδου, το οποίο πρέπει να δικαιολογείται ικανοποιητικά και με αντικειμενική θεμελίωση τη γενική ανακατανομή των αξιωμάτων.
5. Κάθε παραίτηση μέλους του Δ.Σ. από το αξίωμα μόνο ή το αξίωμα και τη θέση στο Δ.Σ. υποβάλλεται έγγραφα και θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή, αν σε 8 μέρες δεν αποφασίζει το Δ.Σ. για την αποδοχή ή όχι της παραίτησης.
Σε περίπτωση που παραιτούνται ή εκπίπτουν μέλη του Δ.Σ. περισσότερα από 3 ή λιγότερα μεν από 3 αλλά αρνούνται ισάριθμα αναπληρωματικά να τα αναπληρώσουν, όπως προβλέπεται στο εδάφιο 1 αυτού του άρθρου, τότε με πρόταση του Δ.Σ. συγκαλείται από το Εποπτικό Συμβούλιο Γενική Συνέλευση το αργότερο σε 15 μέρες, για να εκλέξει το νέο Δ.Σ..
Άρθρο 19
1. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι ισότιμα. Ο Πρόεδρος, πρώτος ανάμεσα σε ίσους, είναι μαζί με το Γ. Γραμματέα το κύριο εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων του Δ.Σ..
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει την ΕΛΜΕ σε όλες τις σχέσεις με τρίτους (επαγγελματικές, επιστημονικές, εκπ/κές, υπηρεσιακές, δικαστικές, οργανώσεις και αρχές) αυτοπροσώπως.
2. Εκπροσωπεί με τον Γ. Γραμματέα την ΕΛΜΕ στις παραστάσεις και επαφές με πολιτικούς, πνευματικούς, δημοσιογραφικούς και συνδικαλιστικούς παράγοντες.
Συνυπογράφει με το Γ. Γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής.
Συγκαλεί το Δ.Σ. σε συνεδριάσεις, τακτικές και έκτακτες, καθορίζει την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης και διευθύνει τη συζήτηση.
Ασκεί γενική εποπτεία σε όλες τις υπηρεσίες και τα όργανα της ΕΛΜΕ και ασκεί έλεγχο σ' όλα τα μέλη του Δ.Σ. στην άσκηση των καθηκόντων τους.
Άρθρο 20
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει, σ’ όλες τις αρμοδιότητες και τη δικαιοδοσία του.
Μπορεί να αναπληρώνει τον Πρόεδρο, μόνιμα ή για ορισμένο χρόνο και για ορισμένα από τα καθήκοντά του, με ειδική πράξη ανάθεσης του Προέδρου.
Άρθρο 21
Ο Γενικός Γραμματέας συνεκπροσωπεί την ΕΛΜΕ σύμφωνα με το εδαφ. 2 του άρθρου 10.
Είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία και τις ανακοινώσεις της ΕΛΜΕ και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και χρηματικά εντάλματα.
Φροντίζει για τη σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. των κοινών Εποπτικού Συμβουλίου και Διοικητικού Συμβουλίου και των Γ.Σ..
Φυλάγει το Αρχείο και τη σφραγίδα της ΕΛΜΕ και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία των γραφείων.
Συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. για έγκριση την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. και την παρουσιάζει στη Γ.Σ..
Άρθρο 22
Ο Οργανωτικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματικότερη οργάνωση των σχέσεων και επαφών της ΕΛΜΕ με την ΟΛΜΕ και τις άλλες Ενώσεις. Ειδικότερα:
α) οργανώνει και προγραμματίζει τις εκδηλώσεις της ΕΛΜΕ (συγκεντρώσεις, συνεδριάσεις, διαλέξεις, συνέδρια, συνεντεύξεις, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κ.α.).
β) Σε συνεργασία με το Γ. Γραμματέα συντονίζει τις οργανωτικές σχέσεις με τους Αντιπροσώπους των Σχολείων και με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις.
γ) Διατηρεί βιβλίο ακίνητης περιουσίας της 'Ενωσης.
Άρθρο 23
1. Ο Ταμίας εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις όλους τους τακτικούς πόρους της ΕΛΜΕ και με διπλότυπες επίσης αποδείξεις εκτελεί κάθε πληρωμή προβλεπόμενη από τον προϋπολογισμό δαπανών, ύστερα από επίδραση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής υπογραμμένων από τον Πρόεδρο και το Γ. Γραμματέα.
2. Τηρεί τα απαραίτητα διαχειριστικά βιβλία της ΕΛΜΕ και ευθύνεται για την κινητή και ακίνητη περιουσία της ΕΛΜΕ.
3. Αναλαμβάνει τις καταθέσεις της ΕΛΜΕ ύστερα από απόφαση του ΔΣ διαχειρίζεται ποσά ίσο με 30.000 δρχ. και καταθέτει το επιπλέον σε ταμιευτήριο για λογαριασμό της ΕΛΜΕ. Το ποσό που διαχειρίζεται ο Ταμίας δύναται να αναπροσαρμόζεται μετά από απόφαση Γεν. Συνέλευσης.
4. Συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στη Γεν. Συνέλευση τον προϋπολογισμό και απολογισμό.
5. Τον Ταμία αναπληρώνει ένα από τα μέλη του Δ.Σ. που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Όταν απουσιάζει περισσότερο από 3 μήνες, απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του και εκλέγεται από το Δ.Σ. άλλο από τα μέλη του.

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 24
Την εποπτεία της ΕΛΜΕ ασκεί τριμελές Εποπτικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γεν. Συνέλευση για ετήσια θητεία και αποτελείται σπα τον Πρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα και ένα Μέλος. Η εκλογή γίνεται όπως και για το Δ.Σ..
Η συγκρότησή του σε σώμα γίνεται στα Γραφεία της ΕΛΜΕ με μυστική ψηφοφορία σε 8 το πολύ μέρες από την εκλογή των μελών του από τη Γ.Σ. και ύστερα από παράκληση του Συμβούλου που πλειοψήφησε στις σχετικές αρχαιρεσίες.
Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου που αποχωρεί για οποιοδήποτε λόγο, αναπληρώνεται όπως προβλέπεται στο εδαφ. 4 του άρθρου 18. Εάν πρόκειται για αποχώρηση του Προέδρου, γίνεται ανασυγκρότηση σε σώμα του Ε.Σ. μετά την αναπλήρωσή του.
Το Ε.Σ. συνέρχεται:
α) τακτικά, ύστερα από απόφασή του, κάθε τρίμηνο ή εξάμηνο,
β) έκτακτα, όταν υπάρχει ανάγκη και με απόφασή του,
γ) όταν καλείται από δύο μέλη του και
δ) όταν καλείται από το Δ.Σ..
Η τακτική συνεδρίαση του Ε.Σ. γίνεται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου στην οποία αναγράφονται και τα θέματα της συζήτησης. Οι συνεδριάσεις έχουν απαρτία, αν παρευρίσκονται ένα από τα μέλη του μαζί με τον Πρόεδρό του απαραίτητα, εκτός αν αυτός εμποδίζεται ή αρνείται, οπότε υπάρχει απαρτία με δύο μέλη του. Στις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών του Ε.Σ..
Άρθρο 25
Καθήκον και αρμοδιότητες του Ε.Σ. είναι κυρίως ο διοικητικός και ο διαχειριστικὁς έλεγχος του Διοικ. Συμβουλίου της ΕΛΜΕ, καθώς και η παραπομπή υποθέσεως εναντίον των μελών του Δ.Σ. κατά το άρθρο 17, εδάφ. 4.
2. Ο διοικητικός έλεγχος του Ε.Σ. συνίσταται στο να εξακριβώσει τις ενέργειες ή παραλείψεις και τη δράση του Δ.Σ. και να τις χαρακτηρίσει ανάλογα και επιπλέον, αν συμφωνούν ή όχι με το Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης. Γι' αυτές τις διαπιστώσεις και το σχετικό χαρακτηρισμό συντάσσει ειδική έκθεση.
3. Ο διαχειριστικός έλεγχος γίνεται τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο και αναφέρεται σ' όλα τα έσοδα και έξοδα που πραγματοποιήθηκαν στην περίοδο και συντάσσεται ειδική έκθεση που παρουσιάζεται στη Γεν. Συνέλευση.
4. Η εκδίκαση των κατηγοριών εναντίον μελών του Δ.Σ. γίνεται κατά την ακόλουθη διαδικασία.
α) Καλεί το υπόλογο μέλος του Δ.Σ. να απολογηθεί έγγραφα το πολύ σε πέντε μέρες.
β) Αποφασίζει την παραπομπή, οπότε ορίζει ένα από τα μέλη του ως εισηγητή ή την απαλλαγή του μέλους του Δ.Σ. μετά τη μελέτη της απολογίας του και όλου του σχετικού φακέλου.
γ) Εάν το Ε.Σ. αποφασίσει ομόφωνα την απαλλαγή του εγκαλουμένου, συντάσσει σχετική πράξη - απόφαση που αιτιολογεί την απαλλαγή.
δ) Εάν η απαλλαγή του εγκαλουμένου δεν είναι ομόφωνη, αποφασίζεται η παραπομπή του και το Ε.Σ. με άλλη έγγραφη πρόσκληση καλεί τον εγκαλούμενο να απολογηθεί προφορικά για την αποδιδόμενη σ’ αυτόν κατηγορία.
ε) Μετά από αυτά το Ε.Σ. αποφασίζει κατά πλειοψηφία για την οριστική απαλλαγή ή την τιμωρία με αιτιολογημένη απόφαση στα Πρακτικά. Σε περίπτωση τιμωρίας επιβάλλει μια από τις ποινές του άρθρου 17, εδαφ. 5 και η απόφαση υπόκειται στον έλεγχο της Γεν. Συνέλευσης.
στ) Όταν επιβληθεί ποινή οριστικής διαγραφής (έκπτωση από τη θέση του μέλους του Δ.Σ.) το υπόλογο μέλος του Δ.Σ. έχει δικαίωμα προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 88 του Α.κ..
Άρθρο 26
1. Είναι δυνατόν για θέματα γενικού ενδιαφέροντος, εκπαιδευτικά, επαγγελματικά, συνδικαλιστικά, να γίνεται κοινή συνεδρίαση Ε.Σ. και Δ.Σ. ύστερα από πρόταση του Δ.Σ..
Οι συνεδριάσεις αυτές βρίσκονται σε απαρτία, όταν υπάρχει απαρτία για το καθένα Συμβούλιο χωριστά, προεδρεύονται από τον Πρόεδρο του Ε.Σ. και τα πρακτικά κρατεί σε ειδικό βιβλίο κοινών συνεδριάσεων ο Γ. Γραμματέας της ΕΛΜΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
(Γενικές Συνελεύσεις)

Άρθρο 27
1. Ανώτατο όργανο της ΕΛΜΕ είναι η Γενική Συνέλευση των μελών της.
2. Στη διάρκεια του συνδικαλιστικού έτους γίνεται μία τακτική Γενική Συνέλευση τον μήνα Μάη.
3. Στην τακτική Γ.Σ. του Μαΐου λογοδοτεί το Δ.Σ. για τις πράξεις και ενέργειές του καθώς και οι αιρετοί του Υπηρεσιακού Συμβουλίου (ΠΥΣΔΕ) της περιφέρειας.
4. Στην τακτική Γ.Σ. του Μαΐου, που γίνονται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων συμβουλίων (Διοικητικού και Εποπτικού) εγκρίνονται με ψηφοφορία ή όχι τα πεπραγμένα του απερχόμενου Δ.Σ. και ο προϋπολογισμός της επόμενης συνδικαλιστικής διετίας.  
Άρθρο 28
1. Στην τακτική Γενική Συνέλευση του Μαΐου γίνεται κριτική της ΕΛΜΕ, εγκρίνονται ή όχι τα πεπραγμένα της και υποβάλλονται προτάσεις για το Συνέδριο ή την τακτική Γ.Σ. της ΟΛΜΕ.
2. Στην τακτική Γενική Συνέλευση του Μαΐου που πραγματοποιείται πριν από το Συνέδριο της ΟΛΜΕ, μετά την ολοκλήρωση των προτάσεων, εκλέγονται αντιπρόσωποι για το συνέδριο τόσοι όσους ορίζει το Καταστατικό της ΟΛΜΕ και με το σύστημα της απλής αναλογικής.
3. Αν μετά την πρώτη κατανομή των εδρών μείνουν αδιάθετες έδρες, γίνεται δεύτερη κατανομή. Σ' αυτή συμμετέχουν συνδυασμοί ή μεμονωμένοι υποψήφιοι που έπιασαν το 1/2 του εκλογικού μέτρου της πρώτης κατανομής. Τις έδρες παίρνουν όσοι παρουσιάζουν μεγαλύτερο υπόλοιπο.
4. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτά με αίτηση 5 τουλάχιστον μέρες πριν τη σύγκληση της Γ.Σ. και μέχρι την 8" μ.μ. της τελευταίας μέρας της λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων. Το Δ.Σ. υποχρεώνεται να κοινοποιήσει έγκαιρα τις υποψηφιότητες στα Σχολεία.
5. Την ευθύνη των εκλογών φέρνει πενταμελής Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.
6. Για τις άλλες λεπτομέρειες της εκλογής Αντιπροσώπων, που δεν προβλέπονται απ’ αυτό το άρθρο, ισχύει ό,τι προβλέπεται στο άρθρο 3 που αναφέρεται στην εκλογή του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ.
Άρθρο 29
1. Οι τακτικές Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται με πρόσκληση του Δ.Σ. που ανακοινώνεται στα σχολεία δικαιοδοσία της ΕΛΜΕ οκτώ ημέρες τουλάχιστον πριν από τη μέρα που ορίζεται για Γ.Σ..
2. Στις προσκλήσεις αναφέρονται: ημερομηνία, τόπος, ώρα και θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Γ.Σ..
3. Η Γ.Σ. έχει το δικαίωμα, πριν από την έναρξη συζητήσεων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, να τροποποιεί την Η.Δ., να διαγράφει ή να προσθέτει θέματα.
Άρθρο 30
1. Η τακτική Γ.Σ. θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν τα ταμειακά εντάξει μέλη της παραβρίσκονται το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον. 
2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η απαρτία αυτή, η Γ.Σ. αναβάλλεται και πραγματοποιείται ύστερα από οκτώ (8) μέρες, χωρίς νέα πρόσκληση, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα. Η νέα αυτή Γ.Σ. θεωρείται ότι έχει απαρτία με οσαδήποτε μέλη παρόντα. 
3. Όλες οι αποφάσεις των Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία (1/2-1) των παρόντων μελών και με φανερή ψηφοφορία (ανάταση χεριού), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό ή αν πρόκειται για προσωπικά ζητήματα.
4. Τις εργασίες των Γ.Σ. διευθύνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ.. Μόνο κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του Μαΐου που γίνονται αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέων Συμβουλίων, εκλέγεται, αμέσως μετά τη διαπίστωση απαρτίας, Προεδρείο, που διευθύνει τις εργασίες της Γ.Σ.. Στο τέλος της συνέλευσης συντάσσεται σχετική πράξη.
Άρθρο 31
1. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται:
α) Όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ..
β) Όταν ζητείται με αίτηση από το 1/4 τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών της ΕΛΜΕ.
2. Για τη σύγκληση της έκτακτης Γ.Σ. δεν ισχύουν οι προθεσμίες της τακτικής ούτε και η διαδικασία καθορισμού των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.
3. Αν η έκτακτη Γ.Σ. είναι επείγουσα και δεν έχει την απαρτία που προβλέπεται από τις τακτικές Γ.Σ. ματαιώνεται και η σχετική απόφαση που αναμενόταν από την έκτακτη Γ.Σ.. λαμβάνεται από το Δ.Σ..
4. Αν πρόκειται για έκτακτη όχι επείγουσα Γ.Σ.. αναβάλλεται για το επόμενο 20ήμερο.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 32
1. Οι αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέων Συμβουλίων (Διοικητικού και Εποπτικού) γίνονται κάθε δύο (2) χρόνια κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του Μαΐου.
2. Η ψηφηοφορία είναι μυστική και γίνεται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή στην αρχή της Γ.Σ.. Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ. και Ε.Σ..
3. Η ψηφοφορία γίνεται με ονομαστική κατάσταση. Στον χώρο της Γενικής Συνέλευσης υπάρχει χώρος περίκλειστος (παραβάν) για την ψηφοφορία.
4. Το σύστημα εκλογής είναι η απλή αναλογική, όπως αναλύεται παρακάτω:
α) Οι υποψήφιοι συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες με συνδυασμούς της προτίμησής τους. Μεμονωμένοι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί και μπαίνουν σε ξεχωριστά ψηφοδέλτια.
β) Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στο Δ.Σ., πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της Ένωσης και ετοιμάζονται τα ψηφοδέλτια, που πρέπει να έχουν όλα τις ίδιες διαστάσεις, να είναι από λευκό αρίγωτο χαρτί για το Δ.Σ. και έγχρωμο για το Εποπτικό Συμβούλιο. Ανάλογου χρώματος πρέπει να είναι και οι φάκελοι. Τα ψηφοδέλτια θα γράφουν στο επάνω μέρος με κεφαλαία γράμματα την επωνυμία του συνδυασμού, εφόσον υπάρχει και στη συνέχεια τη φράση «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ» και θα ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων μελών. Η δαπάνη για την τύπωση των ψηφοδελτίων βαρύνει την ΕΛΜΕ.
γ) Τελευταία προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι έξι (6) μέρες πριν τη Γ.Σ. μέχρι τις 8:00 μ.μ. Υποβάλλεται έγγραφη κοινή δήλωση υπογραμμένη απ’ όλους τους υποψήφιους που παίρνουν μέρος στο συνδυασμό. Η δήλωση περιέχει τα ονοματεπώνυμα. Το Δ.Σ. άμεσα ανακοινώνει τους υποψηφίους και κάνει γνωστούς τους συνδυασμούς στα Σχολεία με ευθύνη των συνδέσμων κάθε σχολείου. Επίσης το Δ.Σ. τοιχοκολλάει πρακτικά με τα ονόματα των υποψηφίων και τους συνδυασμούς στα Γραφεία της Ένωσης.
δ) Κάθε ψηφοφόρος παίρνει από την Εφορευτική Επιτροπή τα ψηφοδέλτια και τους φακέλους, αποσύρεται στον ιδιαίτερο χώρο, ψηφίζει και υπογράφει σε ιδιαίτερη κατάσταση.
ε) Η εκλογή των υποψηφίων γίνεται με σταυρούς προτίμησης. Οι εκλογείς έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν μόνο ένα συνδυασμό ή ένα μεμονωμένο υποψήφιο και βάζουν από μηδέν μέχρι εφτά σταυρούς για το Δ.Σ. και από μηδέν μέχρι τρεις για το Ε.Σ. με μπλε μολύβι. Από τους συνδυασμούς εκλέγονται τα άτομα με τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Οι υπόλοιποι των συνδυασμών ανακηρύσσονται αναπληρωματικά μέλη κάθε συνδυασμού. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.
στ) Μετά το τέλος της ψηφοφορίας που διαρκεί τρεις (3) ώρες από την έναρξή της με δυνατότητα παράτασης δύο (2) ώρες, εφόσον προσέρχονται ψηφοφόροι, γίνεται το άνοιγμα της κάλπης, η καταμέτρηση των φακέλων και ακολουθεί η καταμέτρηση και η διαλογή των ψηφοδελτίων κατά συνδυασμούς και μεμονωμένους υποψήφιους. Κατά την ψηφοφορία και τη διαλογή έχει δικαίωμα να παρευρίσκεται ένας εκπρόσωπος κάθε συνδυασμού ή μεμονωμένου υποψηφίου.
ζ) Οι έδρες του συλλογικού οργάνου που πρόκειται να εκλεγεί κατανέμονται στους συνδυασμούς και στους μεμονωμένους υποψήφιους ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.
η) Για την κατανομή των εδρών διαιρείται το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων για τον αριθμό των εδρών του συλλογικού οργάνου που αναδεικνύεται σ' αυτό. Το πηλίκο της διαίρεσης, χωρίς να παίρνεται υπόψη το υπόλοιπο, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός παίρνει τόσες έδρες όσες χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που πήρε. Ο μεμονωμένος υποψήφιος που πήρε ίσους ή περισσότερους σταυρούς από το εκλογικό μέτρο εκλέγεται.
θ) Αν έμειναν έδρες κενές (αδιάθετες) από την πρώτη κατανομή, γίνεται δεύτερη κατανομή. Σε αυτήν προκειμένου για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ παίρνουν μέρος οι συνδυασμοί και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι που έπιασαν τα τέσσερα πέμπτα (4/5) του εκλογικού μέτρου της πρώτης κατανομής. Τις έδρες παίρνουν όσοι παρουσιάζουν μεγαλύτερο υπόλοιπο. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.
ι) Αν δεν κατέβουν στις αρχαιρεσίες περισσότεροι από ένας συνδυασμοί, ισχύει το σύστημα του ενιαίου ψηφοδελτίου με σταυρούς προτίμησης τόσους κατ’ ανώτατο όριο, όσες είναι οι έδρες του οργάνου που εκλέγεται.
5. Μετά την εκλογή η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει ειδικό πρακτικό στο οποίο αναφέρονται τα ονόματα εκείνων που έχουν εκλεγεί για τα δύο Συμβούλια με τη σειρά εκλογής, χωριστά τα τακτικά και χωριστά τα αναπληρωματικά- αν υπάρχουν- μέλη κάθε Συμβουλίου. Οι πράξεις της Εφορευτικής Επιτροπής και του προεδρείου της Γ.Σ. καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πράξεων των Γ.Σ. της ΕΛΜΕ και υπογράφονται.
6. Τυχόν ενστάσεις σχετικά με τις εργασίες της Γ.Σ. και τις αρχαιρεσίες υποβάλλονται γραπτά στην Εφορευτική Επιτροπή που αποφαίνεται για το βάσιμο ή μη της ένστασης.
7. Για κάθε ζήτημα που δεν αναφέρεται στο Καταστατικό αυτό αποφασίζει, με απόλυτη πλειοψηφία (1/2-1) των παρόντων μελών η Γ.Σ.
Άρθρο 33
Σε κάθε Σχολείο εκλέγονται από τους Καθηγητές που υπηρετούν σ’ αυτό με ψηφοφορία αμέσως μετά την εκλογή του νέου Δ.Σ. ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Αντιπρόσωπος - Σύνδεσμος. Οι αρμοδιότητές του καθορίζονται από τις αποφάσεις του Οργανωτικού Συνεδρίου της ΟΛΜΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
(Διάλυση Ενώσεως - Αναθεώρηση καταστατικού)

Άρθρο 34
1. Η διάλυση της Ενώσεως αποφασίζεται από Γενική Συνέλευση που καλείται ειδικά για το σκοπό αυτό και στην οποία παραβρίσκονται το ½ τουλάχιστον των μελών της, που έχουν δικαίωμα ψήφου, και η απόφαση για τη διάλυσή της λαμβάνεται από τα ¾ των παρόντων μελών.
2. Διαλύεται επίσης εκ των πραγμάτων η Ένωση, όταν τα τακτικά μέλη της μείνουν λιγότερα από 21.
Άρθρο 35
Σε περίπτωση διαλύσεως της Ενώσεως όλα τα περιουσιακά στοιχεία της παραδίδονται για φύλαξη στην ΟΛΜΕ και επιστρέφονται στην Ένωση, όταν επανιδρυθεί.
Άρθρο 36
1. Το Καταστατικό αυτό μπορεί να αναθεωρηθεί ή να τροποποιηθεί μόνο με απόφαση Γενικής Συνέλευσης. τακτικής ή έκτακτης (Συντακτικής).
2 Η σύγκληση της Συντακτικής ή Αναθεωρητικής Γ.Σ. γίνεται ύστερα από απόφαση προηγούμενης Γ.Σ. ή με πρόταση του Δ.Σ. της Ενώσεως, που ορίζουν και τα άρθρα που κρίνουν ότι πρέπει να αναθεωρηθούν.
3. Η Γενική Συνέλευση, Συντακτική ή Αναθεωρητική, που θα προβεί στην τροποποίηση η αναθεώρηση του Καταστατικού, πρέπει να απαρτίζεται από το ½ των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και οι κατ’ άρθρο και στο σύνολο του Καταστατικού τροποποιήσεις πρέπει να εγκρίνονται από τα ¾ των παρόντων μελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
(Γενικές Διατάξεις)

Άρθρο 37
Η σφραγίδα της Ενώσεως είναι στρογγυλή και έχει περιφερειακά την επωνυμία «Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Λέσβου» και μέσα τη χρονολογία 1982.
Άρθρο 38
Ό,τι δεν προβλέπεται από το Καταστατικό κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου «Περί Σωματείων».
Άρθρο 39
Η Ένωση ανήκει στην ΟΛΜΕ και θα ενεργεί σύμφωνα με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων του Κλάδου.
Άρθρο 40
Το Καταστατικό αυτό αρχίζει να ισχύει από την ημέρα που θα εγκριθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο και θα εγγραφεί στο ειδικό βιβλίο.
Άρθρο 41
Το Καταστατικό αυτό που αποτελείται από 41 άρθρα, αποτελεί προσαρμογή του προς Νομοθεσία «περί Σωματείων» και κωδικοποίηση των διατάξεών του και εγκρίθηκε από την γι' αυτό τον ειδικό σκοπό Γενική Συνέλευση των μελών της Ενώσεως, που συγκλήθηκε στις 20 Μαΐου 1982, που ενέκριναν ομόφωνα όλες τις διατάξεις κατ' αρχήν και κατ' άρθρο.

Ψηφίστηκε και υπογράφηκε από τη Γενική Συνέλευση.

Υπογραφές

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου