3 Οκτ 2013

Δημιουργία τμημάτων

Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Λέσβου καταγγέλλει την απαράδεκτη και αντιπαιδαγωγική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας που καθορίζει των ανώτατο αριθμό μαθητών ανά τάξη, σύμφωνα με την οποία ορίζεται μεν ανώτατος αριθμός μαθητών ανά τάξη οι 27, αλλά «σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης μπορεί να γίνει προσαύξηση κατά 10%». Επανέρχεται δηλ. μετά από πολλά χρόνια η δυνατότητα δημιουργίας τμημάτων με 30 μαθητές.


Ως Ε.Λ.Μ.Ε. Λέσβου παρακαλούμε τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων και τους Συλλόγους Διδασκόντων να λάβουν υπόψη τους κατά τη διαδικασία δημιουργίας τμημάτων τα εξής:

α) το άρθρο 28, § 15 του ν. 4186/2013 («Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις») που αναφέρει:

15. Στην υποπερίπτωση ββ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 αντικαθίσταται το εδάφιο 4 ως εξής: «Στα τμήματα που φοιτούν μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και στα οποία έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός μαθητών, ο αριθμός αυτός μειώνεται σε αναλογία, για κάθε μαθητή με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά τρεις μαθητές λιγότερους και οι μαθητές κατανέμονται εξίσου στα τμήματα της ίδιας τάξης κατόπιν απόφασης του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας και έγκρισης του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου».

Υπενθυμίζουμε ότι το ποιοι μαθητές χαρακτηρίζονται έχοντες «ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία» προσδιορίζεται στο άρθρο 3, § 1 και 2 του ν. 3699/2008 [ΦΕΚ 199/2-10.2008].

β) το άρθρο 7, § 2 του Π.Δ. 71/88 («Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων») που αναφέρει:

«2.1.1. Ο θεωρητικός πληθυσμός των κτιρίων εκπαίδευσης υπολογίζεται ως εξής:
α) Για τις αίθουσες διδασκαλίας είναι ίσος με τον αριθμό των καθισμάτων χωρίς όμως να υπολείπεται την αναλογία 1 ατόμου/ 2 m2 καθαρού εμβαδού δαπέδου της αίθουσας.
β) Για τα εργαστήρια και παρόμοιους εκπαιδευτικούς χώρους είναι ίσος με τον αριθμό των θέσεων εργασίας και όχι μικρότερος από την αναλογία 1 ατόμου/ 4,5 m2 καθαρού εμβαδού δαπέδου».

Η 77053/Δ5 απόφαση της 28/7/2006 της Μ. Γιαννάκου, η οποία εφαρμόζεται (1 μαθητής/ 1,5 τετρ. μέτρα, αδιακρίτως χρήσης της αίθουσας), είναι παράνομη, γιατί δεν λαμβάνει υπόψη της το παραπάνω ισχύον προεδρικό διάταγμα ούτε τον σχετικό οδηγό του ΟΣΚ.

Σε κάθε περίπτωση, συνεχίζουμε να διεκδικούμε ως μόνη σωστή παιδαγωγικά λύση τους 20 μαθητές ανά τμήμα, 15 στις κατευθύνσεις και 10 μαθητές ανά καθηγητή στα εργαστήρια.

Επίσης, παρακαλούμε τους Διευθυντές να ενημερωθούν οι μαθητές των Λυκείων για την δυνατότητα παρακολούθησης «ειδικών μαθημάτων» των Πανελληνίων σε τμήματα ενίσχυσης, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 2 § 5 του ν. 4186/2013.

«Για την άσκηση των υποψηφίων για την εισαγωγή σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που απαιτείται και εξέταση σε «ειδικά μαθήματα» δύνανται να λειτουργούν σε επίπεδο διεύθυνσης Δ.Ε. και σε ώρες εκτός πρωινής λειτουργίας σχολείων «Τμήματα ενίσχυσης» στο ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο, στα ισπανικά και στα ιταλικά».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου